Quotes: Kumpulan Kata Bijak Basa Sunda - Kamplongan

Quotes: Kumpulan Kata Bijak Basa Sunda

Kumpulan kata Bijak Basa Sunda

Kumpulan kata Bijak Basa Sunda ini terdiri dari berbagai kata mutiara bahasa sunda kahirupan, yang merupakan pepatah dari zaman buhun bagi orang sunda yang diturunkan oleh para sesepuh atau kokolot di dalam masayarakat Sunda.

Kumpulan Kata Bijak Basa Sunda

Quotes: Kumpulan kata Bijak Basa Sunda, Masyarakat Suku Sunda terkenal dengan bentuk kesopanan dan kelembutan untuk menjaga latar bahasa dan agama. Masyarakat Sunda sangat menitikberatkan kesantunan dalam berbahasa, tidak suka menunjukan niat sebenarnya dan perasaan tidak puas hati secara terang-terangan. Dalam kebudayaan Sunda, percakapan secara tidak langsung untuk menyampaikan maksud yang sebenarnya memang digunakan dalam berkomunikasi.

pepatah sunda kahirupan

Salah satu cara komunikasi dengan percakapan tidak langsung yaitu menggunakan peribahasa. Dalam pelaksanaanya, peribahasa merupakan sebuah pernyataan dari emosi melalui ungkapan tersurat, untuk menggambarkan emosi, kecewa atau pernyataan ketidakmampuan.

Salah satu wujud kelestarian pandangan hidup dan kebudayaan tersebut, terlihat dari ungkapan tradisional (peribahasa) Sunda yang masih dipakai dalam komunikasi serta menjadi kearifan lokal pada kehidupan masyarakat Sunda.

Ungkapan tradisional masyarakat Sunda

Dalam masyarakat Sunda dikenal dengan ungkapan “silih asih, silih asah, dan silih asuh” dalam hubungan antara manusia dengan sesama manusia .

Artinya adalah harus saling mengasihi, mengasah atau mengajari, dan mengasuh hingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang diwarnai keakraban, kerukunan, kedamaian, ketenteraman, dan kekeluargaan.disini saya akan mencoba menshare beberapa kata bijak dalam bahasa sunda. kadang bisa membuat kita tertawa kadang membuat kita merasa sedih dalam menjalani hidup. mari kita mulai

kata kata bijak sunda

Sampurasun !!!

Rampesss!!! Dikarenakan gue orang sunda asli, yang mana gue dilahirin di tanah sunda, ngomong basa sunda, orang tua juga orang sunda maka gue bisa mengklaim jika gue adalah orang sunda asli. Nah disini gue mau share kata-kata bijak yang berasal dari tanah sunda. Tanaeuh karuhun!!! Punteun ieu copas ti situs basasunda.com .

“Hirup iéu kédah dimimitian ku kalawan du’a sarta ditutup ku rasa sukur”

Hidup ini harus diawali dengan do’a dan ditutup dengan rasa syukur

peribahasa sunda cinta

“Urang miskin lain sabot téu ngagaduhan harta, nanging sabot urang atos kaleungitan mikacinta tina keluargi”

Orang miskin bukanlah ketika tak mempunyai harta, tetapi ketika kita telah kehilangan cinta dari keluarga

Mangga tingali oge / silakan lihat juga

“Dina mikacinta, lamun aya hiji pérkawis anu léupat, ménding dipilarian jalan kanggo ngabenérkeunana, tibatan sibuk milarian saha baé anu kédah di salahkéun”

Dalam percintaan, kalau ada sesuatu yang salah, lebih baik mencari jalan untuk memperbaikinya, dari pada sibuk mencari siapa yang harus di salahkan

“Ulah siéun mikacinta, ku sabab kantos ngarasa gagal, aya hiji jalmi diluaran ditu anu naros, sepertos kumaha rasana dimikacinta ku salira?”

peribahasa indonesia

Jangan takut mencintai karena sebab pernah merasa gagal, ada seseorang di luar sana yang bertanya, bagaimana rasanya di cintai oleh mu?

“Ulah ngarasa nalangsa kusabab ngarasa sorangan. Tingali bulan, anjeunna ogé sorangan nanging anggéur katémbong masihan cahyana.”

Jangan merasa sedih karena merasa sendiri. Lihat rembulan, dia juga sendiri namun tetap memberi cahayanya.

peribahasa sunda lucu

 • “Pilih hiji pérkawis anu saluyu kana haté salira, sanajan kaayaan hentéu mihak ka salira, yakin! kaayaan tangtos tiasa robah lamun salira tiasa ikhlas dina jéro haté.”
 • Pilih suatu hal yang sesuai dengan hatimu, walaupun keadaan tidak berpihak kepadamu, yakin! keadaan pasti akan berubah jika kamu bisa ikhlas dari dalam hati.
 • “Reréncangan éta sapértos bulan, onggal wéungi anu poék cahyana tetéup nyaangan urang. Cacak manéhana jarang dongkap, nanging manéhana téuras aya.”
 • Sahabat itu bagai rembulan, tiap malam yang gelap, sinarnya tetap menerangi kita. Walau ia jarang datang, tapi ia selalu ada.

“Satéuacan masihan naséhat dina cariosan salira, pasihan maranehanana naséhat ku sikép salira.”
Sebelum memberi nasehat dengan ucapanmu, berilah mereka nasehat oleh sikap mu.

peribahasa sunda cinta

“Napsu nyaéta hiji pérkawis anu mipiboga sipat saméntara nu lewih langkung diresépan, tibatan perkawis-perkawis anu langgéng.”

Nafsu adalah suatu hal yang bersifat sementara yang lebih dulu disukai, dari pada hal-hal yang abadi.

“Salira rumaos ngarasa léuwih hadé, sanés sabot sadaya masalahna tos rengse, nanging sabot salira euréun ngahawatirkéun masalah salira”

Anda merasa lebih baik, bukan ketika semua masalah telah selesai, tapi ketika kamu berhenti menghawatirkan masalahmu

peribahasa sunda cinta

“Jalmi tiasa suksés, margi gaduh seuéur cara. Sedéngkeun jalmi anu gagal, margi anjeunna gaduh seuéur téuing alésan.”

Orang bisa sukses, karena punya banyak cara. Sedangkan orang yang gagal, karena dia punya banyak sekali alasan.

“Sakali salira nyarios hentéu tiasa. Mangka, didinya oge salira kaléungitan kasempétan kanggo tiasa.”

Sekali kamu katakan tidak bisa. Maka disana juga kamu kehilangan kesempatan untuk bisa

“Saban masalah anu dongkap ayéuna, sanés kanggo ngalabuhkéun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana.”

Setiap masalah yang datang sekarang, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya.

Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahirupan

“Euréun naroskéun, kumaha carana meunangkéun anu salira pikahayang? Margi jawaban anu salira panggihan nyaéta ngan saukur iwal ti “USAHA”.”

Berhenti bertanya, bagaimana cara mendapatkan yang kamu inginkan? karena jawaban yang kau temukan hanyalah “USAHA”.

“Lamun salira mikahayang hiji pérkawis anu téuacan kantos salira mipiboga, mangka salira kédah ngalakukéun hiji perkawis, anu téuacan kantos salira pigawean.”

Jika anda menginginkan sesuatu yang belum pernah anda miliki, maka anda harus melakukan sesuatu hal yang belum pernah anda kerjakan.

“Ulah lalajoanéun kéun rasa pikasédih urang, sabab urang moal kantos téurang, yén aya salah sahiji jalmi nu tiasa bungah lantaran ningali mésem urang.”

Kata Kata Bijak Sunda

“Tong jadikéun hirup urang pinuh ku rarasaan nalangsa, ambéuk-ambéukan téu parararuguh! Lantaran rasa kanyéuri nu harita, ti mulai ayena hayu urang sami-sami ngamimitian kahirupan anu anyar.”

“Lamun céunah ningali nu ku urang dipikanyaah angkat jauh ninggalkéun urang? Ulah téras-térasan ngarasa sédih, mun kitu mah urang bakal ngarasa kaléungitan pisan, saréng tiasa poho yén diri urang ogé sabenérna léuwih agéung hartina.”

“Tong poho, boa-boa anu diluhur pang milihkéun anu paling saé pikeun urang. Masihan solusi di onggal masalah, kasedihan, saréng kabagjaan nu bakal dongkap éngkin ka hareupna.”

“Mun urang tiasa ikhlas, urang bakalan moal kantos ngagarasa sédih misalkéun boga kakirangan. Nanging, mun urang loba ngeluh sarta ngarasa sésah, éta kasusahan téh tiasa nambihan terus.”

“Rasa kanyéuri anu paling karasa nyaéta nu téu tiasa ditingali ku soca. Rasa kasédih anu pang nyéuri-nyéurina nyaéta anu téu tiasa di ucapkéun ku cariosan.”

“Téu aya jalmi di dunya iéu nu hirup téu maké nalangsa. Kabeh jalma gé tangtos bakalan ngarasa nalangsa. Nanging tina rarasaan nalangsa éta urang kédah tiasa hudang déui.”

“Hirup iéu paluk, naon baé anu nyién salira nalangsa mangka tinggalkeun baé! Nanging sabalikna, naon baé anu nyiéun salira bagja, mangka ulah kantos di lépaskeun.”

“Candak pangajaran dina mangsa kaliwat, tinggalkéun rarasaan pikasédih urang. Ulah pasihan jalan kasédih éta nutupan jalan kabagjaan urang éngkina.”

“Panto kabagjaan aya diharéupéun soca, nanging kadang mah téu tiasa urang tingali, ku lantaran aya kenéh kasédihan dihareupeunana nu nutupan ku pikasedihan urang harita.”

“Misalkéuna aya jalmi anu nyéngséurikéun urang, ulah baé ngarasa ngarasula, Sabab nu diluhur mah bakalan térus masihan jalan pikéun urang.”

“Kumaha salira rék tiasa sukses, mung salira sorangana ogé tacan pérnah nyobian? Kumaha salira rék bakalan mipiboga padamélan nu sanés, lamun salira sorangan ogé tacan nyobian? Saha anu téurang coba? Jantén, mun hoyong suksés urang kédah ngamimitian héula saréng nyobian!”

“Di dunya iéu polah pikiran urang nu mantak nangtukéun tina sagala léngkah kahirupan kaharéupna. Jantén, mung urang téuras-téurasan ngalakukéun pérkawis anu kurang saé, cobi tebak? Pérkawis naon baé engkina nu bakal dongkap di mangsa ka haréupna?”

“Musuh anu kalintang bahaya di dunya iéu nyaéta rarasa’an siéun saréng hariwang. Sedéungkéun reréncangan anu kalintang satia nyaéta kayakinan saréng kawanian urang.”

“Diajar nyaéta proses nu tadina téu téurang jantén téurang, nu tadina salah jantén benér. Ngaliwatan proses anu panjang hayu urang sasaréngan bejoang supados jantén jalmi anu léwih hadé.”

“Ngan saukur jalma anu bodo, anu tetéup masih kenéh ngalakukéun kasalahanana noron dua kali.”

“Ulah daék nu ngara kagagalan téh nyandak impén saréng sadaya kahayang urang. Sabab abdi gé diajar tina kagagalan, abdi tiasa jantén pintér kulantaran abdi kungsi gagal.”

“Kagagalan dimangsa kaliwat téh nyaéta pangajaran nu pang agéungna, nu tiasa mantak nyiéun urang léuwih kuat ka hareupna.”

“Ulah mipigawé ku samata-mata kana duit malulu, nanging urang kédah ngaréséupkéun pagawéan éta, sabab boa-boa eta kasuksésan téh mipibogaan urang.”

kamus bahasa sunda

“Ulah gampil nyérah, sabab urang sabenérna téh tacan tangtu eléh, satéuacan bejoang sarta ngarasa capé jéung nyéurah.”

“Mangga cobian sésakeun waktos urang sakédap kanggo nyukuran kana pérkawis nu ku urang dipiboga tina kahirupan iéu. Cobi hargaan! Insya allah urang bakal tiasa kapanggih kana sumangéut nu anyar pikéun ngawujudkéun kahayang urang.”

“Gagal sakali lain hartina gagal salamina?! Diajar tina kagagalan, tong jadikéun mangsa kaliwat urang jantén hahalang tina nga-wujudkéun impén saréng harépan urang.”

Sangkan ari aya kahayang lamun téu bari dibaréungan ku usaha mah, sarua wéh atuh jéung ngabodor!

peribahasa sunda nyindir

 1. Adat kakurung ku iga = adat kebiasaan yang sudah mendarah daging (susah diubah)
 2. Adéan ku kuda beureum = bangga dengan milik orang lain
 3. Ambek nyedek tanaga midek = emosi memuncak tapi tak berdaya
 4. Amis daging = mudah terserang penyakit
 5. Amis budi = berperangai baik, selalu tersenyum
 6. Anjing belang anjing hideung = (teu melang teu nineung) tidak akan merasa kehilangan
 7. Asa aing uyah kidul = merasa diri paling bisa, paling kaya, paling pintar (sombong)
 8. Asa kabéntar gelap tengah poé éréng-éréngan = merasa sangat kaget
 9. Asa kagunturan madu karagragan menyan = sangat bahagia
 10. Awak sasampayan = tubuh semampai
 11. Aya haté kadua leutik = naksir
 12. Aya nu dianjing cai = ada udang di balik batu, ada tujuan lain dibalik suatu perbuatan
 13. Bancang pakewuh = bencana, musibah
 14. Banda tatalang raga = jangan sayang pada harta benda, kalau butuh uang jual saja
 15. Bau hirup = hidup menanggung malu
 16. Bérés roés = damai tak timbul masalah
 17. Beres ku carita punah ku dibayar = tidak lari dari hutang
 18. Beunta teu neuleu, lolong bonconong = melek tapi tak melihat
 19. Beurat nyuhun beurat nanggung beurat narimakeunnana = sangat berterima kasih sehingga merasa tidak akan mampu membalas kebaikannya
 20. Beungeut nyangareup ati mungkir = mukanya menghadap tapi hatinya tidak (munafik)
 21. Beurat birit = kedul, malas
 22. Bibit buit = bibit penyakit
 23. Biwir teu diwengku létah teu tulangan = bicara seenaknya tanpa aturan
 24. Bodo aléwoh = tidak tahu tapi banyak bertanya
 25. Bodo katotoloyoh = tidak tahu tidak suka bertanya
 26. Bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah = kaya raya
 27. Buah ragrag moal jauh tina tangkalna = sifat/ perilaku anak tidak jauh beda dengan orang tuanya
 28. Budak bau cikur = anak bau kencur, artinya hampir sama dengan anak kecil yang tidak tahu apa-apa
 29. Budak otot polo / budak otot leho = anak kecil belum tahu apa-apa
 30. Bungah kagiri-giri bungah amarwata suta = bahagia yang tak terhingga
 31. Bungah sagede gunung = sangat bahagia
 32. Buntut kasiran = pelit
 33. Buruk-buruk papan jati = bagus atau jelek juga tetap keluarga
 34. Caang bulan opat belas = bebas tidak punya perasaan dendam
 35. Cacag nangkaeun = ngadek teu sahanca, menebas tidak pada bekas yang sama
 36. Cap jahe = pelit
 37. Cara bueuk meunang mabuk / kawas bueuk meunang mabuk = menunduk diam seribu bahasa
 38. Carang takol = jarang bicara
 39. Caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket = siap siaga menghadapi marabahaya
 40. Cicing dina curuk batur = berada di bawah perintah orang lain (menjadi bawahan)
 41. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok = suatu perbuatan kecil jika dilakukan dengan sering akan membuahkan hasil atau bisa juga diartikan, walaupun tidak bisa kalau sering belajar akan pandai juga.
 42. Clik putih clak herang = suci tidak punya niat buruk
 43. Cueut kanu hideung ponteng kanu koneng = memihak, berat sebelah
 44. Cukang lantaran = sebab musabab
 45. Cul dogdog tinggal igel = meninggalkan kewajiban
 46. Daék peurih = rela berjuang dari bawah
 47. Datang katinggali tarang indit katinggali punduk = permisi, datang meminta izin dan pergi pamitan
 48. Dedeg sampé rupa hadé = bertubuh ideal dan berparas bagus
 49. Déngdék topi = berat sebelah
 50. Dépé-dépé handap asor = rendah hati
 51. Dug hulu pet nyawa = banting tulang mencari nafkah
 52. Dulang tinandé = tidak bisa menyatakan/ membuat keputusan (di Sunda peribahasa ini ditujukan untuk perempuan)
 53. Dulur pet ku hinis = saudara kandung
 54. Épés méér = (teu kaopan, teu payaan) mudah tersinggung, mudah menangis
 55. Éplok céndol bahénol nérkom = cantik bohay
 56. Gado jiga endog sapotong = dagu bagai pinang dibelah dua
 57. Galing muntang = ikal
 58. Gantar kakaitan = piomongeun, perkara
 59. Garo-garo teu ateul = kesal, jengkel akhirnya garuk-garuk tapi tidak gatal
 60. Gedé beuteung = hamil
 61. Gedé haté = optimis
 62. Gedé hulu = sombong
 63. Gemah ripah loh jinawi = tentram, makmur
 64. Gering nangtung = sakit jiwa
 65. Gering nangtung ngalanglayung = tergila-gila
 66. Geulis kawanti-wanti éndah kabina-bina = sangat cantik
 67. Goréng bagug = berperangai jelek
 68. Goréng dodonges = berperangai buruk
 69. Goréng sopak = berperilaku jelek
 70. Hampang birit = daekan, rajin
 71. Hampang leungeun = mudah terpancing memukul orang
 72. Hawara biwir = suka bicara sesuatu yang belum tentu jadi
 73. Héjo cokor = suka berpindah-pindah, tidak fokus pada satu hal
 74. Heuras beuheung = (bedegong) keras kepala
 75. Halodo sataun lantis ku hujan sapoé = segala kebaikan rusak dengan sedikit kesalahan/ keburukan
 76. Ipis biwir = biang gosip, suka membocorkan rahasia
 77. Ipis burih = kurang keberanian
 78. Indung tunggul rahayu bapa tangkal darajat = ibu sumber kebaikan/ kebahagiaan, ayah sumber kejayaan (derjat)
 79. Jangkung lenjang = tinggi semampai
 80. Jauh dijugjug anggang ditéang = dikejar walaupun jauh
 81. Jiga awi sumaér di pasir = tidak punya pendirian
 82. Jiga hayam keur kumahkar = anak perempuan tidak betah diam di rumah, main ke sana kemari
 83. Jiga ucing jeung anjing = suka bertengkar
 84. Jiga cacing kapanasan = tidak nyaman, merasa terancam
 85. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak/ Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salogak = (sauyunan) rukun, kompak, harmonis
 86. Kagok borontok kapalang carambang = terlanjur basah ya sudah mandi sekali
 87. Kahandap titincak ka luhur lélétak = penjilat
 88. Kandel kulit beungeut/ kandel sisi beungeut = tidak punya malu
 89. Kapatri ati kapentang rasa = tertarik hati, kepincut
 90. Kasép ngalémpéréng konéng = sangat tampan
 91. Kasohor kaangin-angin kawentar ka janapria = terkenal ke seluruh dunia
 92. Kasuat-suat = teringat kembali kenangan sedih
 93. Katempuhan buntut maung = kena akibat dari perbuatan orang lain
 94. Katurug katutuh = sudah jatuh tertimpa tangga, selalu naas
 95. Kawas kacang ninggang kajang = bicara ingin menang sendiri tanpa memberi kesempatan kepada orang lain
 96. Kawas nyabut hinis tina bujur = (linu) ngeri
 97. Kawas uyah katétésan apu = teu sakara-kara, cekgur
 98. Ka sabrang ka Palembang balik mawa kurupuk = pergilah yang jauh
 99. Kokod monongeun = mengambil tidak tepat
 100. Kokolot begog = sok tahu
 101. Kokoro manggih mulud = dalam bahasa Sunda artinya muk mak mek mek, atau seperti orang (maaf) miskin mendapat rejeki nomplok
 102. Koréh-koréh cok = usaha hari ini untuk makan hari ini juga
 103. Kuda leupas tina gedogan = bebas dari ikatan/ aturan/ pengawasan
 104. Kudu seubeuh méméh dahar, kudu indit méméh nepi = harus kenyang sebelum makan, harus sampai sebelum pergi jadi segala sesuatu itu harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum dikerjakan
 105. Kuméok méméh dipacok = takut/ kalah sebelum bertanding
 106. Kurung batok = tidak bergaul
 107. Laér biwir = suka membocorkan rahasia
 108. Landung kandungan laer aisan leuleus jeujeur liat tali = bijaksana
 109. Léléngkah halu = baru belajar berjalan atau baru memulai langkah
 110. Lemah cai = tanah air
 111. Lésang kuras = tidak bisa menyimpan uang, uang berapapun selalu habis
 112. Leumpeuh yuni = euweuh kawani (tidak punya keberanian)
 113. Leuir pikir = telat mikir
 114. Leuleus awak = (daekan) rajin
 115. Leutik burih = pesimis, penakut
 116. Leutik hate = pesimis
 117. Licik cilimit = licik, ingin menang/senang sendiri
 118. Lieuk euweuh ragap taya = tidak punya apa-apa
 119. Lindeuk japati = jinak permati, perempuan supel tapi tidak mudah ditaklukan
 120. Loba catur tanpa bukur = omong kosong
 121. Luang ti papada urang = pengalaman/ peluang dari sesama
 122. Luang tina daluang = mencari ilmu dengan membaca
 123. Lunca linci/ lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang/ udar subaya = janjinya tidak bisa dipegang/ suka ingkar janji
 124. Lungguh timpuh andalemi = Lugu bikin kagum
 125. Lungguh tutut = diam-diam menghanyutkan
 126. Malapah gedang = bicara bertahap tidak langsung ke pokok masalah
 127. Manuk hiber ku jangjangna jelema hirup ku akalna = kreatif menggunakan segala kemampuan yang ada
 128. Melong kosong = melamun
 129. Mipit kudu amit ngala kudu bébéja = harus minta izin sebelum melakukan sesuatu
 130. Moal oyag/ gedag kaanginan unggut kalinduan = berpendirian teguh, tidak mudah berubah pikiran/ pendirian
 131. Moal mundur satunjang beas = tidak akan mundur sedikitpun
 132. Mobok manggih gorowong = Keinginan yang bersambut/ terjawab
 133. Mondok moék = sering menginap
 134. Moro julang ngaleupaskeun peusing = meninggalkan yang sudah pasti untuk mengejar yang belum pasti
 135. Murag bulu bitis = ke sana ke mari tidak kerasan
 136. Musuh bubuyutan = lawan sejati
 137. Nafsu kapegung = emosi yang terpendam/ tidak tersalurkan
 138. Nafsu kuda tanaga peda = keinginan besar tapi kemampuan kecil
 139. Nafsu nu matak kaduhung awak nu katempuhan = mengumbar nafsu akan berujung penyesalan dan menyengsarakan diri sendiri
 140. Nété semplék nincak semplak = sudah jatuh tertimpa tangga, begini salah begitu salah
 141. Nété tarajé nincak hambalan = bertindak tertib sesuai tahapan
 142. Neunggar cadas = menghadapi yang lebih kuat/ lebih tahu
 143. Ngaborérékeun liang ta* sorangan = menunjukkan kejelekan sendiri
 144. Ngabuntut bangkong = tidak tuntas
 145. Ngadék sacékna nilas saplasna = objektif, tidak suka berbelit-belit
 146. Ngagoréng daging ku gajih = mengambil keuntungan dengan modal orang, mengambil keuntungan dari keuntungan
 147. Ngahudangkeun macan turu = membangunkan macan tidur artinya mengundang masalah
 148. Ngajerit maratan langit ngocéak maratan jagat = hati menjerit (sakit hati yang teramat sangat)
 149. Ngajual munding depa = menjual kucing dalam karung atau menjual barang yang tidak jelas
 150. Ngajual ucing dina karung = menjual barang yang tidak jelas
 151. Ngawur ka sintu nyieuhkeun hayam = memberi kepada yang jauh, sedangkan yang dekat dibiarkan
 152. Ngelentung jiga lodong kosong = omong kosong
 153. Ngéntép seureuh = berbicara jelas dan mudah dipahami
 154. Ngeureut neundeun = menabung, menyisihkan
 155. Ngeunah éhé teu ngeunah éon = enak sendiri, enak di elo tak enak di gua
 156. Ninggang kana kekecrék = seseuai dengan keadaan
 157. Niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu lugina = tepat pada waktunya, tiba saatnya
 158. Nongtot jodo = susah dapat jodo
 159. Nu asih dipulang sengit = air susu dibalas air tuba, yang berbuat baik dibalas dengan keburukan
 160. Nulung kanu butuh nalang kanu susah = menolong harus pada orang yang membutuhkan
 161. Nu ngampar-ngampar nu nabeuh-nabeuh = yang kenang makin kenyang, yang lapar tetap lapar
 162. Nurus tunjung = menyebalkan
 163. Nurut liuh = mengambil kesempatan dalam kesempitan
 164. Nyangigir asa gigireun nangkarak asa luhureun nangkuban asa handapeun = terasa sangat dekat
 165. Nyarékan laklak dasar = marah sampai mengeluarkan kata-kata kotor
 166. Nyeri beuheung sosonggéteun = lama menunggu tak kunjung datang
 167. Nyolok mata buncelik = (ngabibita atawa ngahanakeun) = menunjukkan dengan maksud memanas-manasi
 168. Nyoo gado = ngahanakeun, nantangin
 169. Nyumput buni dinu caang = tidak menonjolkan diri
 170. Olohok ngembang kadu = melongo
 171. Pacorok kokod = meninggalkan tugas sendiri malah mengerjakan tugas orang lain
 172. Pahatu lalis = sebatang kara
 173. Pahilir-hilir kacai pagirang-girang ka tampian = selalu berbeda arah atau bertengkar
 174. Pait daging pahang tulang = sehat, kuat tidak mudah sakit
 175. Pajenggut jenggut jeung nu dugul = saling meminta bantuan pada orang lain yang sama-sama tidak mampu
 176. Panjang léngkah = jangkauan luas (biasanya untuk laki-laki)
 177. Panjang leungeun = suka mengambil barang orang/ mencuri
 178. Patukang tonggong = bertolak belakang
 179. Peujit koreseun = banyak makan tapi tidak pernah kenyang
 180. Peureum kadeuleu beunta karasa = terbayang-bayang
 181. Pinter kodék = ingin menang sendiri
 182. Poék mongkléng buta rata / Poék mongkléng buta rata = gelap gulita
 183. Pok torolong = begitu diucapkan langsung dikerjakan
 184. Pondok léngkah/ heureut léngkah = pendek/sempit jangkauan (biasanya untuk perempuan)
 185. Pondok jodo panjang baraya = meskipun tidak berjodoh tapi tetap menjalin persaudaraan
 186. Pribumi kasilih ku junti = tuan rumah kalah oleh pendatang
 187. Ranggaék méméh tandukan = gaya sebelum sukses
 188. Sabiwir hiji/ Jadi sabiwir hiji = viral, jadi bahasan di mana-mana
 189. Saciduh metu saucap nyata = kata-katanya terbukti
 190. Sacangreud pageuh sagolék pangkék = tepat janji, perkataan sesuai perbuatan
 191. Saeutik mahi loba nyesa = cukup
 192. Sahaok kadua gaplok = pemarah, gampang emosi
 193. Sahuapeun sakopeun = rejeki sedikit
 194. Sakedét nétra = tiba-tiba
 195. Salieuk béh = serba punya
 196. Samenit ganti sa jam robah = berubah-ubah
 197. Sarindik saigel sabobot sapihanéan = harmonis
 198. Siduru isuk = mengadakan acara pernikahan/khitanan sangat sederhana (tidak melakukan hajatan)
 199. Siku siwulu-sulu maung ngamuk gajah meta = bahaya, serangan atau kekacauan
 200. Silih asah, silih asih, silih asuh = saling mengingatkan, saling menyayangi dan saling menjaga
 201. Sirik pidik jail kaniaya = iri dengki
 202. Sulit ati belang bayah = hati penuh kedengkian
 203. Ta* kotok dilebuan = jaman kuno
 204. Tata titi duduga peryoga = etika sopan santun
 205. Telih meuting = tong dahar tipeuting matak telih meuting, artinya makanan tidak akan tercerna
 206. Téng manuk téng anak merak kukuncungan = anak meniru sifat orangtuanya
 207. Teu dur teu blép / teu hulu teu buntut = tidak jelas akhirnya
 208. Teu ngukur ka kujur = tidak tahu diri
 209. Teu nyangka satungtung buuk = tidak mengira sedikitpun
 210. Teu puguh judul = tidak jelas pokok bahasan/ topik
 211. Teu uyahan = kurang ajar
 212. Teunggar kalongeun = (hulang-huleng) melongo
 213. Teundeun di haneuleum sieum paragi nyokot ninggalkeun = menunda cerita (dongeng) untuk dilanjutkan nanti di kemudian hari
 214. Teuneung ludeung tandang makalangan teu honcéwang sumoréang = gagah berani tanpa rasa takut sedikit pun untuk bertanding
 215. Ti isuk jedur nepika soré jedér = dari pagi sampai sore
 216. Ti leutik dikikirik geus gedé jadi anjing = sejak kecil/miskin diurus, sudah gede/sukses menggigit
 217. Ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal = sekujur tubuh
 218. Tiis ceuli hérang mata =  damai, enak mendengar enak melihat
 219. Tong reueus ku payung butut dan Ulah owel ku payung butut = jangan bangga dengan benda yang tidak seberapa, jangan pelit oleh barang jelek (kecil nilainya/harganya)
 220. Tong ridu ku tanduk = jangan malas membawa alat/ barang yang akan bermanfaat
 221. Tuturut munding / tuturut oe = mengikuti ide/ kebiasaan orang lain
 222. Ulah nyieun pucuk ti girang/ tong nyieun pucuk ti girang = jangan membuat masalah duluan
 223. Uyahmah moal téés ka luhur = seperti sifat orang tuanya/ mengikuti perilaku orang tuanya
 224. Yuni ta* = kelakuan menyebalkan
 225. Yuni ucing = di depan baik, dibelakang jahat
 226. Wawuh munding = kenal biasa saja
 227. Weruh sadurung winaro = sakti mandraguna

Demikian artikel yang berjudul Quotes: Kumpulan kata Bijak Basa Sunda, kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

NB

kata bijak sunda buhun kalimat quotes percakapan bahasa 2 orang tentang perkenalan mutiara caption dan artinya basa kahirupan karuhun motivasi cinta dengan teman sebangku pepatah kata-kata papatah pepeling kehidupan belajar wejangan dialog arti sinarieun contoh quote nasehat dalam tema bersyukur kata2 bijaksana islami hidup inspirasi penyemangat indah sekolah miskin

sehari hari petuah singkat peribahasa status keren bhs kta ngeluh teks solidaritas pasrah kumpulan kiasan halus translate kebersamaan captions santri lemes kata” kata+bijak+sunda katakata nasihat b syukur salafi hirup ikhlas percakapan+bahasa+sunda+dan+artinya kuno beserta terjemahkan sajak paribasa kamus drama

Kitu tah beberapa kata bijak, mangga direnungkan, semoga bisa dijadikan pelajaran hidup. Yuk mangga.  Hatur nuhun.

sumber basasunda.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: